جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

جنگ گرگ ها باز هم در گرفته ...


جنگ گرگ ها باز هم در گرفته و احمدی نژاد با شعری از سعدی تظلم از خامنه ای را با زبان شعر بازگو کرده است ...

شعری که احمدی نژاد در روز سعدی خواند:

 ای که پنجاه رفت و در خوابی     مگر این پنج روزه دریابی

برآن باش تا هرچه نیت کنی   نظر در صلاح رعیت کنی


الا تا نپیچی سر از عدل و رای         که مردم ز دستت نپیچند پای


خرابی کند مرد شمشیر زن نه      چندان که دود دل طفل و زن


چراغی که بیوه زنی برفروخت          بسی دیده باشی که شهری بسوخت


ازان بهره‌ورتر در آفاق نیست          که در ملکرانی بانصاف زیست


چو نوبت رسد زین جهان غربتش      ترحم فرستند بر تربتش


خدا ترس را بر رعیت گمار      که معمار ملک است پرهیزگار


بد اندیش تست آن و خونخوار خلق         که نفع تو جوید در آزار خلق


ریاست به دست کسانی خطاست       که از دستشان دستها برخداست


مکن صبر بر عامل ظلم دوست        چه از فربهی بایدش کند پوست


سر گرگ باید هم اول برید          نه چون گوسفندان مردم درید


صدا سیما هم ساکت ننشسته و در اقدامی بی سابقه رئیس دولت جمهوری اسلامی را مورد تمسخر قرار داده ... خبر کامل را //// از اینجا بخوانید //// هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر